BLAVATSKY DE GEHEIME LEER PDF

Dat was een tikkeltje te wild naar de smaak van het revolutionaire kameraden, die de suffragette in dan ook tot de guillotine veroordeelden. In grote delen van de wereld wachten vrouwen nog steeds. In de negentiende eeuw bleek hoe hardnekkig en taai de mannelijke contrarevolutie was. Diverse feministische intellectuelen realiseerden zich dat er voor de gewenste verandering meer nodig was dan alleen wettelijke hervormingen.

Author:Kezilkree Vokasa
Country:Reunion
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):19 May 2016
Pages:244
PDF File Size:19.16 Mb
ePub File Size:18.5 Mb
ISBN:661-7-39997-122-1
Downloads:60484
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TellUit: The Theosophist mei ; vertaling: PZ. Gelukkig bestaat er een aantal verslagen van ooggetuigen die het mogelijk maken deze periode te reconstrueren. De meest boeiende en gedetailleerde is Reminiscences of H. James Londen als standplaats had.

Vervolgens woonden zij in Kopenhagen,waar hij gezant aan het Deense Hof was,en in Stockholm,waar hij benoemd werd tot minister van buitenlandse zaken. Na zijn dood in kreeg zij belangstelling voor het spiritisme. Maar net als bij vele adellijke leden uit de begintijd van de Theosophical Society -de graaf van Crawford en Balcarres,baron Spedalieri,hertogin van Pomar -ging haar spiritisme spoedig over in occultisme.

Het lezen van Isis Ontsluierd deed haar in besluiten lid te worden van de Britse Theosophical Society. Sinnett in Londen dat gravin Wachtmeister begin april voor het eerst H. De gravin bezocht madame Blavatsky later dat voorjaar op het kasteel van de graaf en gravin van Adhemar in Enghien in Frankrijk,voordat ze naar Zweden terugkeerde. Bezoekers,diners,avondgasten,en iedere dag bijeenkomsten. Een vertegenwoordiger was gezonden door de pas opgerichte Londense Society for Psychical Research om de zaak te onderzoeken en naar algemeen werd aangenomen zou zijn rapport,dat spoedig zou worden gepubliceerd, ongunstig zijn.

Ze trof een ongelukkige 54 jaar oude vrouw aan die pijnlijk getroffen was door beledigingen en verdachtmakingen,en die haar enigszins in verlegenheid gebracht vertelde dat zij aanvankelijk de gravin niet had uitgenodigd omdat de kleine omvang van haar appartement -dat in hoofdzaak bestond uit een slaapkamer,een eetkamer,een zitkamer en een onderkomen voor de hulp -iemand met de achtergrond van haar gast wellicht niet zou bevredigen. Om zes uur in de morgen bracht Louise, hun Zwitserse hulp,een kop koffie voor H.

Het ontbijt was om acht uur en dan werd de dagelijkse post doorgelezen,en vervolgens vatte madame Blavatsky haar schrijfwerk weer op. Tegen negenen ging H. Het merendeel van H. Een poging om de onderwerpen in te delen dateert nog van H. Isis Ontsluierd schreef,en die van Annie Besant wat betreft het tot stand komen van De Stem van de Stilte ,die het beeld oproepen van H. Hoe meer mijn denken vrij is van afleidingen en ergernissen,hoe meer energie en gerichtheid het bezit,des te gemakkelijker kan ik dit doen.

In de spanning van dat ogenblik wendde H. Waarom verlaat je me niet? Ga,voordat je door mijn schande bezoedeld wordt. Haar aanwezigheid heeft er veel toe bijgedragen om het lijden van H. Dit is iets wat H. Sinnett aantonen. Het boek zou niet langer eenvoudig een herziening van een vroeger werk zijn,maar iets dat H.

Er zullen nog geen 20 bladzijden zijn die gedeelten uit Isis aanhalen. Ieder deel [bestaat uit ] 12 hoofdstukken,met bijvoegsels en een verklarende woordenlijst aan het slot. De gravin is hier en zij ziet dat ik bijna geen boeken heb. Meester [M. Zij schrijft alles over. Dit zal mijn rechtvaardiging zijn,dat verzeker ik je. Hier was iemand wier wereld om haar heen instortte,die gedurende tien jaar had gewerkt om de Society die ze geholpen had van start te gaan bijna te zien vernietigd worden,maatschappelijk te worden gemeden en door vrienden en kennissen in de steek gelaten.

Hoe reageerde ze daarop? Gaf ze op,zoals vele anderen zouden hebben gedaan,verslagen? Zij wendde zich tot degenen die haar bekritiseerden door het schrijven van een boek dat een van de meest complete schetsen van haar eeuw bevatte van de stoffelijke en geestelijke evolutie.

Een boek dat [meer dan ]honderd jaar heeft overleefd en over de gehele wereld wordt gelezen. TOEN H. Haar zuster Vera en een nicht zouden bij haar blijven,de gravin daardoor in staat stellende naar Zweden terug te keren om daar een aantal zaken te regelen. Een Engels lid,mej.

Emily Kislingbury,die zich al in bij de Society had aangesloten,zou met H. Maar toen zij in Keulen aankwamen om over te stappen en die dag verder wat uit te rusten,haalde Gustav Gebhard H. Het was daar dat ze uitgleed en haar been verstuikte,waardoor haar vertrek, samen met haar zuster en nicht,tot juli werd uitgesteld.

Met de hulp van haar zuster slaagde ze erin enkele kamers te vinden,eerst op het adres Boulevard Van Isgham nr. Ayton;en K. Gaboriau uit Frankrijk. Archibald Keightley,die zich met zijn oom Bertram in bij de Society had aangesloten,werd persoonlijk door deze groep afgevaardigd om H. Daar gravin Wachtmeister die zomer naar Zweden moest om bezittingen van de hand te doen teneinde haar in staat te stellen permanent met H.

Daarna vatte zij kou,en op de vijfde dag van haar ziekte constateerde de dokter ureum-vergiftiging als gevolg van het feit dat haar nieren niet functioneerden. De gravin vertelt dat ze zich zorgen begon te maken toen H. Ashton Ellis,een lid van de Londense groep van theosofen,om een specialist te laten overkomen. Ellis liet weten dat hij onmiddellijk zou komen,en schreef na aankomst een massagebehandeling voor om de verlamde organen te stimuleren,waarmee hij de volgende drie dagen doorging.

Dus liet men de volgende dag een notaris, de dokter en de Amerikaanse Consul komen. Ik durfde er nauwelijks op te hopen dat ze de nacht door zou komen.

Ze zei dat ze blij was dood te gaan na al wat ze de laatste jaren had doorgemaakt. Ze verloor geleidelijk het bewustzijn en terwijl de nacht vorderde scheen ze met het uur zwakker te worden. Haar eerste gedachte was dat H. In plaats daarvan trof zij een wakker geworden en alerte H. Ondanks het slechte weer verliep de overtocht naar Dover zonder incidenten,hoewel iedereen zich zorgen maakte over H.

Tegen het eind van mei kon Bertram Keightley aan W. Alleen al het natrekken van de bronnen nam een groep van mensen in beslag,waaronder E. MacGregor Mathers,die regelmatig in het British Museum werd gezien,zich verdiepend in oude folianten met kabbalistische leringen.

Tegen de tijd dat gravin Wachtmeister in augustus in Engeland arriveerde,had men een drie verdiepingen tellend bakstenen gebouw gehuurd op Lansdowne Road 17 in Londen om als onderkomen te dienen voor de theosofische huishouding. Er bestaat een vooruit-exemplaar advance copy van het eerste deel blz. Het vooroordeel tegen de beweging was in die tijd zodanig dat de New Yorkse Evening Telegram een recensie publiceerde die slechts gebaseerd was op de prospectus die vier maanden voor de werkelijke verschijningsdatum was rondgezonden.

De Telegram berichtte: Madame Blavatsky is ongetwijfeld een intellectueel fenomeen,maar dat ze in staat is terug te gaan naar de Brahmaanse onwetendheid van de Boeddhisten en Edwin Arnold stof tot nadenken kan geven,is geen bewijs dat alles wat zij zegt waar is Tien minuten Edison en Noah Webster zullen meer voor de beschaving betekenen dan alle fijn uitgesponnen immoraliteit van de Indiase dichters.

Het is echter een goede zaak de geschiedenis te bestuderen,en Madame Blavatsky,met haar kennis en geduld,werpt het licht van haar intellectuele dievenlantaarn op de wangedrochten van het verleden. Haar boek is erg doorwrocht en veelomvattend in zijn reikwijdte en zal ongetwijfeld in brede kring worden gelezen. Het is inderdaad het Oosten dat, door haar, het Westen uitdaagt, en het Oosten behoeft zich voor haar verdediger niet te schamen. Het boek verdient het te worden gelezen; het verdient het te worden overdacht; en niemand die in de vooruitgang van de mensheid gelooft heeft het recht zich overhaast af te keren van welke bijdrage aan kennis ook, hoe nieuw haar vorm dan ook, van welke theorie ook, hoe vreemd deze er ook uitziet.

De stoutste dromen van de ene generatie worden de gemeenplaatsen van een volgende

LIBRO DE BERTHA HIGASHIDA CIENCIAS DE LA SALUD PDF

TanAcademy

Uit: The Theosophist mei ; vertaling: PZ. Gelukkig bestaat er een aantal verslagen van ooggetuigen die het mogelijk maken deze periode te reconstrueren. De meest boeiende en gedetailleerde is Reminiscences of H. James Londen als standplaats had. Vervolgens woonden zij in Kopenhagen,waar hij gezant aan het Deense Hof was,en in Stockholm,waar hij benoemd werd tot minister van buitenlandse zaken. Na zijn dood in kreeg zij belangstelling voor het spiritisme. Maar net als bij vele adellijke leden uit de begintijd van de Theosophical Society -de graaf van Crawford en Balcarres,baron Spedalieri,hertogin van Pomar -ging haar spiritisme spoedig over in occultisme.

HEINZ TEUCHERT PDF

Theosophical University Press Agency

James Hutton en daarna Charles Lyell hadden de geologische ouderdom van de aarde honderden miljoenen jaren verder gezet. Charles Darwin en Thomas Huxley hadden nieuwe wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van het leven geformuleerd. Er waren nieuwe inzichten op het gebied van kritische Bijbelexegese, zoals van David Friedrich Strauss. Bij een aantal groepen in de samenleving leidde dat tot het verdwijnen van traditionele Bijbelse opvattingen, maar tegelijkertijd tot de overtuiging dat veel van de nieuwe inzichten te materialistisch van aard waren. In dat klimaat ontstond nieuwe interesse voor andere spirituele aspecten. Die uitte zich in belangstelling voor andere Leraren naast Jezus, zoals Gautama Boeddha , Confucius en Manu alsmede oosterse kosmologie. Er was hernieuwde belangstelling voor stromingen als het swedenborgianisme en mesmerisme.

DESCARGAR EJERCICIOS DE ESTILO QUENEAU PDF

De geheime leer

.

Related Articles